પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે…(29th March 2018)

satsang
પ્રકરણ -૧૩  સેવા, સરળતા, દાસપણુ


………..આ બધાં દ્રષ્ટાંતનું સિદ્ધાંત એટલું છે કે દાસપણે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી. જે રીતે પૂર્વે ભક્તોએ સેવા કરી છે તે રીતે શુદ્ધ મને કરીને કરવી. કારણ, આ વખતે સત્સંગમાં ધામના મોટા મુક્તોએ દેહ ધર્યો છે ને નારદ , શુક , સનકાદીક અનંત મુક્તો પણ આવ્યા છે.”

|| જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ||

પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે…(29th March 2018)

by Govind Parmar time to read: <1 min
0