પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે…(21st March 2018)

 *પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે*
*પ્રકરણ -૧૩  સેવા, સરળતા, દાસપણું*
ગઢપુરમાં પ્રાગજી પુરાણી પાસે મહાભારતનું શાંતિપ્રર્વ વંચાવીને શ્રીહરિએ વાત કરતાં કહ્યું, ” ભગવાનનો દાસ થાય તો તેનામાં ભગવાન જેવા ગુણો આવે છે. સંતનો દાસ ન થાય કે હરિભકતનો દાસ ન થાય તો તુચ્છ કીટમાં નિવાસ કરે છે. અનંત મહત્ પુણ્યે કરીને દાસપણું મળે છે. જે દાસાનુદાસ રહે છે તે વધતો વધતો વધી જાય છે……….”
|| જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ||

પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે…(21st March 2018)

by Govind Parmar time to read: <1 min
0