સેવા, સરળતા, દાસપણું..


20110723 007f

 સેવા, સરળતા, દાસપણું

…………..મનુષ્યમાત્રને મોટા થવાની હોંશ છે, પણ સૌના દાસ થયા વિના મોટાઈ મળે નહિ. અમે તો મોટાઈમાં સુખ માન્યું જ નથી. જેવી સ્વામીની મરજી તેમાં અમે સુખ માન્યું છે.પછી ક્યારેય દુ:ખ રહેતું નથી. અમારી પેઠે માને તેને પણ સુખનો માર્ગ મળે. અંત સમે તેની સહાય પણ અમે કરીએ.”

|| જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ||

સેવા, સરળતા, દાસપણું..

by Govind Parmar time to read: <1 min
0